Ápoló (55 723 01)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

 • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01
 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
 • Szint: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A szakképzés-ráépülésre történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Gyakorló ápoló (52 723 01) szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
 • Szakápolást végez
 • Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja
 • Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
3311 Ápoló, szakápoló Ápoló

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés

Szakmai és vizsgakövetelmények